ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองร่วมกันจัดการขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์)

        ตามที่ศาลจังหวัดสุรินทร์กับองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “ศาลจังหวัดสุรินทร์ อนุรักษ์พลังงาน (Green Energy) ลดขยะและการจัดการ
ของเสีย (Green Waste) และการปรับสถานที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Architecture) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
กิจกรรม “คัดแยกขยะ” ร่วมกัน นั้น
        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565  นายคณาวุฒิ ศรศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันกำหนดจุดจัดการขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์)
ซึ่งเป็นขยะที่เน่าเสียง่ายและย่อยสลายได้เร็ว บริเวณพื้นที่ศาลจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งสิ้น 6 จุด ดังนี้ บริเวณโรงอาหารศาลจังหวัดสุรินทร์
2 จุด บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ 1 จุด และบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดสุรินทร์ 3 จุด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ