ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการ "สภากาแฟ” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

     เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๗ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
พร้อมด้วย นางสาวิตรี ทองจันทร์ ผู้อำนวยการฯ และนายรัชทวิชย์ ยุติธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษ
ร่วมโครงการ "สภากาแฟ” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และชมรมนายอำเภอ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ