ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

            วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
ร่วมประชุมเพื่อหารือจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม กับ
ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
และพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ อันจะทำให้การดำเนินงาน
ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นปกติสุข ณ ห้องประชุมศรีกุญชร ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ