ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการประสานความร่วมมือในโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

           เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์​อภิสรรค์​ บุญ​ประดับ​
รอง​นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​สุรินทร์​ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นางจิรภา เชื้อดวงผุย
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการประสานความร่วมมือในโครงการ
คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมระหว่างศาลจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้วยกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจและอารมณ์ให้เข้มแข็ง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นปกติสุข
ณ ห้องประชุมศรีกุญชร ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ