ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคลากร

          เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๒ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้นำเงินสวัสดิการภายในจัดเลี้ยงอาหารและจัดให้มี
การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้เกิด
ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน อันสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”
โดยจัดขึ้น ณ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ