ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ศาลสีขาว “กิจกรรมโต๊ะแบ่งปัน”

   เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ศาลสีขาว
“กิจกรรมโต๊ะแบ่งปัน” โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ยังมีสภาพดีแต่ไม่จำเป็นต้อง
ใช้แล้วนำมาแบ่งปันให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการแบ่งปันระหว่างบุคลากร
สร้างความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    
   ในการนี้นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรของศาลจังหวัด
สุรินทร์ได้ร่วมกันนำสิ่งของที่ยังมีสภาพดีมาแบ่งปันอันเป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อ ๑. “รักศาล”
โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักความผูกพัน
มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี ณ ห้องประชุมศรีกุญชร อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ