ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อประสานงานในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว

            วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
และ นายไพรัช  ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อประสานงานในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
เพื่อให้การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมดำเนินการไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยในฐานะประชาชนของสังคม
ณ  ห้องประชุมศรีกุญชร ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ