ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์มอบซองสวัสดิการให้กับบุคลากรศาล

          เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๒๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ ตั้งอิทธิพลากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนผู้พิพากษาในศาลมอบเงินให้แก่ตำรวจประจำศาล เจ้าหน้าที่ระบบ
วิศวกรรมอาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนแม่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อันสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความสามัคคี
ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ