ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการ "สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ ๓

        เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๗ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ "สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
และประโยชน์สุขของประชาชน ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ