ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

รวมคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
   ขั้นตอนง่ายๆการขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดในระบบ CIOS
   
   แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา
   
   ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)
   
   วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
   
   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ความรู้เกี่ยวกับหมายเรีก หมายค้น และหมายจับ
   
   ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษา     คดีของศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๖
   
   ผู้จัดการมรดก  มีสิทธิอะไรบ้าง
   
   การมาเป็นพยานศาลเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ในการ
  ติดต่อราชการ